Политика за личните данни

Политика за личните данни
Информация относно Администратора на лични данни
 
Наименование: Дикар консулт ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 114618488
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Дойран 106А
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Телефон:064 888 111
E-mail: office@dikarconsult.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД: 20375
 
Дикар консулт ООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
 
Чл. 1. Дикар консулт ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 - Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.
 - Изпълнение на задълженията на Дикар консулт ООД по договор с Вас.
 - Спазване на задължение, произтичащо за Дикар консулт ООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи.
 - Изпълнение на задача от обществен интерес.
 - За защита на легитимните интереси на Дикар консулт ООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.
 
Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Дикар консулт ООД.

1.) Дикар консулт ООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

 - Осчетоводяване.
 - Изготвяне на статистика.
 - Защита на информационната сигурност.
 - Разрешаване на възникнали правни спорове.
 - Предоставяне на информационен бюлетин.
 - Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.
 
2.) Дикар консулт ООД обработва Вашите лични данни съгласно:
 - Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз.
 - Постигането на ясно и точно определен кръг от цели.
 - Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели.
 - Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели.
 - Принципа за точност и актуалност на данните.
 - Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 3. Видове данни, които Дикар консулт ООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1.) Процедури за събиране и обработка:
 - Създаване на профил в електронния магазин - дава възможност за легитимация на клиента пред Дикар консулт ООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни.
 - Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството.
 - Обработка на поръчка - целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Дикар консулт ООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Дикар консулт ООД.
 - Обработка на заявка за кандидатстване за кредит - Дикар консулт ООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Дикар консулт ООД.

2.) Видове обработвани данни:
 - Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес - за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Дикар консулт ООД и да бъде изпълнено дължимото към вас.
 - Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане - за целите на разплащането и осчетоводяването.
 - Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Дикар консулт ООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на Дикар консулт ООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Дикар консулт ООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3.) Дикар консулт ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 - Разкриват расов или етнически произход.
 - Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
 - Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.) Дикар консулт ООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.
 
Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1.) Дикар консулт ООД съхранява Вашите лични данни в продължение на14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Дикар консулт ООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2.) Дикар консулт ООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Дикар консулт ООД.

Чл. 5. Хипотези, при които Дикар консулт ООД предава личните ви данни на трети лица.
 
1.) Необходимост от транспортни услуги - в такъв случай Дикар консулт ООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Дикар консулт ООД.
 
2.) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Дикар консулт ООД. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на Дикар консулт ООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. Дикар консулт ООД събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза Дикар консулт ООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.
 
3.) Нормативен акт задължава Дикар консулт ООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).
 
4.) Посоченият кръг от лица, на които Дикар консулт ООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.
 
Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 
1.) Право на достъп.
 - Вие имате право да изискате и получите от Дикар консулт ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 - Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Дикар консулт ООД, включително и самите данни.
 - При поискване Дикар консулт ООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма.
 - Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Дикар консулт ООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.
2.) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Дикар консулт ООД да:
 - Коригира неточности в лични данни свързани с Вас.
 - Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3.) Право на изтриване.

а.) Вие имате правото да поискате от Дикар консулт ООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Дикар консулт ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 - Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 - Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 - Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б.) Дикар консулт ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 - С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дикар консулт ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес.
 - С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Дикар консулт ООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5.) Право на преносимост. В случай, че Дикар консулт ООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Дикар консулт ООД да:
 - Ви предостави Вашите лични данни в четим формат.
 - Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6.) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.
 - Дикар консулт ООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта https://traktorite.com.
 - В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до office@dikarconsult.com.
 
Чл. 7. Задължения на Дикар консулт ООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1.) Ако Дикар консулт ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2.) Дикар консулт ООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:
 - Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
 - Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 - Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg